ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (PBC 2A )

  ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (PhosphorBronze) เป็นโลหะผสมของบรอนซ์ดีบุก ที่มีฟอสฟอรัสอยู่บ้างเล็กน้อย  ดังนั้นชื่อภาษาอังกฤษบางครั้งจะเรียกว่า  Copper-Tin  Phosphorous  ฟอสฟอรัสที่ผสมอยู่นี้เกิดจากขณะหล่อ เพราะต้องใช้ฟอสฟอรัสเป็นตัวทำหน้าที่ลอออกซิเจน  (Deoxidizers) ส่วนมากจะมีฟอสฟอรัสผสมอยู่ไม่เกิน 0.5% โดยน้ำหนัก ฟอสฟอรัสนี้มีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงให้สูงขึ้น สำหรับฟอสฟอรัสบรอนซ์นี้นิยมนำมาใช้ทำ สปริง ไดอะแกรม เป็นต้นและฟอสเฟอร์บรอนซ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

           1.  ฟอสเฟอร์บรอนซ์ขึนรูป (Wrought   Phosphor-bronze)  เป็นโลหะที่มีส่วนผสม 2.5 – 8.5% Sn  และ  0.1 – 0.35% P  ฟอสเฟอร์บรอนซ์นี้นิยมนำไปใช้ทำชิ้นส่วนที่ผ่านกรรมวิธีรีด  เป็นแผ่นหรือแท่งหรือลวด 

           2. ฟอสเฟอร์บรอนซ์หล่อ (Cast  Phosphor-bronze)  เป็นโลหะที่มีปริมาณส่วนผสมของ 5 – 13% Sn และ 0.3 – 1% P โดยทั่วไปนิยมใช้ทำเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรและทำแบริ่งเพราะมีผิวสัมผัสที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำ

Visitors: 140,644